Για την πλοήγηση


Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης


Ενεργειακές Επιθεωρήσεις Κτιρίων, Λεβήτων και Κλιματισμού

Αναλαμβάνουμε ενεργειακές επιθεωρήσεις κτιρίων, λεβήτων και κλιματισμού.

Στοιχεία και έγγραφα που απαιτούνται για την Ενεργειακή Επιθεώρηση:

  1. Στοιχεία Ιδιοκτήτη (ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, έδρα, τηλέφωνο). Εφόσον υπάρχουν συνιδιοκτήτες, τα αντίστοιχα στοιχεία για τον καθένα καθώς και το ποσοστό συνιδιοκτησίας του καθενός.
  2. Διεύθυνση ακινήτου και ταχυδρομικός κώδικας.
  3. Απόσπασμα Κτηματολογίου ή ΚΑΕΚ (εφόσον έχει κτηματογραφηθεί το ακίνητο).
  4. Κατόψεις του ακινήτου. Εάν δεν υπάρχουν αναλμβάνουμε δωρεάν την αποτύπωση του χώρου.
  5. Άδεια οικοδομής εάν το κτίριο είναι κατασκευασμένο μετά το 1983.